درباره ما

ادیولوژیست صادقی پور

شنوایی شناس از دانشگاه علوم پزشکی تهران

ادیولوژیست حق زاد

شنوایی شناس از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران